teks naskah surat lamaran cerita dongeng: Pidato Perpisahan Bahasa Sunda

Pidato Perpisahan Bahasa Sunda

Biantara Basa Sunda. Contoh Pidato bertema Perpisahan yang disampaikan pada acara Paturay Tineung (perpisahan) dan Kenaikan Kelas untuk SD, SMP, dan SMA.

biantara perpisahan pidato bahasa sunda

Contoh Pidato Perpisahan

Bismilaahirrohmanirrohim,
Assalaamualaikum wr. wb.

Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka pihak panitia anu parantos masihan waktos kanggo sasanggem dina ieu acara. Hapunten anu kasuhun, saupami dina ieu biantara aya pisanggem anu kirang merenah, boh basana boh tatakramana.

Bapa Kapala Sakola miwah Bapa sareng Ibu Guru,
Kitu deui sakumna réréncangan sakola sadaya anu dipikacinta.

Dinten ieu, dina raraga paturay tineung murid kelas genep/salapan/dua belas, tipayun mangga urang sasarengan nyanggakeunkeun puji sinareng sukur ka Gusti Nu Maha Suci, réh maparinan taufik sareng hidayah-Na, dugi ka danget ieu urang sadaya aya dina séhat wal afiat. Pamugi ku kasumpingan urang sadaya kénging ridho ti Alloh SWT.

Solawat sinareng kasalametan mugia dilélérkeun ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW., ku jasa mantenna anu parantos maparin patwa ka urang sadaya dugi ka terang mana anu haq sareng mana anu bathil. Mugia urang sadaya kalebet umat anu taat kana ajaran mantenna.

.....

lanjutkan baca contoh Pidato Perpisahan Bahasa Sunda